Bibeloo

Praktijk voor kindertherapie en remedial teaching

van integratief kindertherapeut en remedial teacher Rita Pen.

Hier lees je wat integratieve kindertherapie en/of remedial teaching inhoudt en hoe ik ook met de combinatie werk, iets over mijzelf en hoe je met mij in contact komt en een pagina voor kinderen, die zich misschien herkennen in een voorbeeld.

Integratieve kindertherapie

is een holistische manier van werken die uitgaat van het héle kind. De werkwijze is gebaseerd op het vertrouwen dat kinderen zelf oplossingen integreren in hun leefwereld. Daarmee zetten zij zèlf een verandering in gang die leidt tot ander gedrag of een andere beleving van zichzelf.

Integratieve kindertherapie heeft als uitgangspunten:

  1. eigen kracht en eigen-wijsheid van een kind en speelse begeleiding. Dit alles ingezet om het ‘probleem’ (de uitdaging, de kans, het idee) anders te zien, dan wel op te lossen.
  2. de vraag- en oplossingsgerichtheid van de therapie. Er zijn geen twee behandelingen gelijk. Afhankelijk van wat bij het kind past, dat weet je kind zelf heel goed, is er voor ieder kind een eigen benadering. Interventies worden op maat toegepast.
  3. een kortdurende therapie (meestal tot maximaal 10 sessies).

Ouders van kinderen op de basisschool

hebben soms behoefte aan een luisterend oor. In gesprek komen we tot een andere aanpak.

Kinderen zitten soms om allerlei redenen tijdelijk niet goed in hun vel; dat uit zich divers: in slaapproblemen, huilbuien, driftbuien, concentratiestoornissen, zich afzonderen of faalangst. Als je de oorzaak niet weet, is het fijn om van gedachten te wisselen over je kind. Voor mij als therapeut ligt daar de uitdaging om verder te kijken dan wat zichtbaar is en problematisch is. In gesprek bepalen we of het nodig is om onderliggende zaken op te sporen. 

Met meer duidelijkheid is al veel gewonnen.

Leerkrachten op de basisschool

kunnen in gesprek met een integratief therapeut een frisse kijk op een kind ontwikkelen.

Dat kan als een kind bijvoorbeeld op school heel ander gedrag vertoont dan thuis. Een kind dat zich niet handhaaft in de groep, zich tussen andere kinderen ‘verstopt’, zich overschreeuwt of altijd alleen is, komt niet of moeizaam tot leren en geeft een leerkracht vaak een machteloos gevoel. Wat ligt daar aan ten grondslag en bij welke begeleiding is dit kind gebaat?